Produkty NET GmbH 2016-10-13T09:39:41+02:00

NETsplit produkty odpovídají těmto moderním požadavkům.

Pracovníci neutralizačních stanic, kteří musí v rámci čištění odpadních vod štěpit odpadní emulze, mají k dispozici velký rozsah stávajících metod. Většina z nich však představuje provozní rizika a nebezpečí pro životní prostředí.

 • U konvenčních chemických metod se hojně používají kyseliny a srážecí reagenty, např. soli železa, poté následuje neutralizace. Nevýhodou těchto metod je silné zasolení vzniklé vodní fáze, zakyselení olejové fáze a citlivost ke kontaminaci odpadních emulzí jinými kapalinami. Zpracování velkých množství kalu vzniklého neutralizací, který je nyní ukládán na skládky, představuje velký problém do budoucna.
 • Ultrafiltrační metody jsou dnes široce používané pro štěpení emulzí, ačkoli i tyto mají spousty nevýhod. Především vysoké zřizovací a provozní náklady, dále pak velká citlivost ke změnám odpadní emulze a problémy se zpracováním ultrafiltračního koncentrátu. Produkty NETsplit zde mohou pomoci a firma BAYER má k dispozici patentované produkty a procesy pro tuto aplikaci.

NETsplit produkty: ekonomicky výhodné a ekologicky efektivní

Organické deemulgátory,např. produkty NETsplit se používají k odstranění emulgovaného oleje ve vodních emulzích.

Obvykle je možné použít stávající zařízení čistíren odpadních vod, někdy jen s nepatrnými úpravami.

Deemulgovaný olej může být mimo jiné využit pro výrobu energie nebo recyklován. Po ošetření emulze těmito produkty, které jsou patentovány firmou BAYER AG, může být vzniklá odpadní voda regulérně vypouštena do kanalizačního systému odpadních vod.

Primární NETsplit deemulgátory jsou speciálně navrženy na zpracování a likvidaci různých typů odpadních emulzí.

Klíčové výhody jsou:

 • Excelentní kvalita vodní fáze
 • Žádné zasolení vodní fáze
 • Rychlá separace emulzních složek
 • Efektivní i při předávkování
 • Žádné nebezpečí koroze
 • Pouze minimální vliv teploty na efektivitu procesu

Lze použít v kombinaci s jinými metodami, např. ultrafiltrací

Výrobní program

Výrobní program firmy NET GmbH se dělí do tří hlavních skupin. Skupiny jsou rozděleny podle aplikací produktů a jejich efektivnosti. Pro více informací klikněte na konkrétní skupinu.

 • NETsplit – štěpení emulzí
 • NETclear – koagulace odpadních vod
 • NETfloc – speciální srážedla těžkých kovů a flokulanty
 • Princip procesu štěpení emulzí pomocí produktů NET GmbH

NETsplit produkty

Jedná se o organické deemulgátory určené především ke štěpení odpadních stabilních emulzí a odvodnění olejových kalů. Díky svému silnému kationickému náboji rozruší vazbu olej – voda v emulzi za vzniku pouze dvou fází a to olejové, která vyflotuje na hladinu a vodní fáze.

Jsou to univerzální štěpidla pro automobilový, sklářský, důlní, keramický průmysl, a dále pro stanice na likvidaci kapalných odpadů, průmysl obrábění kovů a jiné…..

Kompletní portfolio produktů této skupiny dodáme na vyžádání.

NETclear produkty

Jedná se o produkty určené ke koagulaci a separaci olejů a emulzí obsažených v odpadních vodách. Dále se používají ke koagulaci a flokulaci barviv ve vodách a odpadních vodách.

Jsou to univerzální produkty pro automobilový, potravinářský a slévárenský průmysl, jakož i pro válcovny plechu apod.

Kompletní portfolio produktů této skupiny dodáme na vyžádání.

NETfloc produkty

Jedná se o produkty určené ke srážení těžkých kovů v odpadních vodách i za přítomnosti komplexotvorných látek. Těžké kovy (TK) se vysráží do podoby nerozpustných sulfidů TK, ovšem v porovnání se sulfidy vytvořenými standardními chemikáliemi jako Na2S, jsou mnohem stabilnější.

Nehrozí nebezpečí předávkování, jako např. u Na2S (a tím ke zvyšování koncentrace sulfidů), jelikož přebytek produktu se sám vysráží do podoby koloidní síry.
Rovněž zde nehrozí případné otravy, jelikož produkt, narozdíl od používaného TMT (trimerkaptotriazin) či DTC (dithiokarbamat) a jiných organosulfidů, není toxický pro životní prostředí ani pro vodní organismy.

Nejčastěji se uplatňují ve spalovnách odpadů, automobilovém, galvanickém a chemickém průmyslu, v energetice apod..

Kompletní portfolio produktů této skupiny dodáme na vyžádání.

 

Princip účinnosti deemulgátorů NETsplit

Produkty NETsplit díky svému kationickému náboji zajišťují optimální deemulgaci užitých odpadních průmyslových emulzí. Pro názornost je proces štěpení vyobrazen níže.

 

Do odpadní emulze bylo za stálého míchání přidáno určité množství organického štěpidla.
Míchání stepeni_kadinka2
Míchání bylo zastaveno a olejové vločky začínají pomalu flotovat k hladině. stepeni_kadinka3
Na hladině se nachází kvalitní olejová fáze a vodní fáze je čistá. Čas potřebný pro flotaci olejové fáze je cca 3 hodiny. Jedná se o bezkalovou metodu ! Výsledkem štěpení jsou pouze dvě fáze. stepeni_kadinka4